Aktualności - Wznowienie odwiedzin

Informujemy, ďż˝e od 7.12.2020 (poniedziaďż˝ek) zostanďż˝ umoďż˝liwione odwiedziny podopiecznych naszego zakďż˝adu. 
W zwiďż˝zku z trwajďż˝cďż˝ pandemiďż˝, wizyty bďż˝dďż˝ moďż˝liwe pod warunkiem zachowania reďż˝imu sanitarnego, co wi��e siďż˝ z koniecznoďż˝ciďż˝ zakupu ďż˝rodków ochrony osobistej (fartuch, rďż˝kawiczki, maska) w cenie 5 zďż˝. za komplet. 
W celu ustalenia terminu odwiedzin swoich bliskich naleďż˝y siďż˝ kontaktowaďż˝ z dyrektorem pod nr tel. 605-345-675 od poniedziaďż˝ku do piďż˝tku w godz. 9.00 do 14.00  

Jeste�my przekonani, �e mo�liwo�� spotkania si� ze swoimi bliskimi wp�ynie pozytywnie na naszych podopiecznych oczekuj�cych na kontakt ze swoimi rodzinami. Jednocze�nie dzi�kujemy za zrozumienie dotychczasowych dzia�a� i s�owa wsparcia.
Wspierają Nas