O nas

Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego zostało powołane dekretem Przełożonej Generalnej z dnia 27.02.2013 roku na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zadania Centrum wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym , chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.

Centrum realizuje swoje cele poprzez:

  • dostępność do świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności leczniczej
  • organizację i prowadzenie różnego rodzaju placówek charytatywno – opiekuńczych, oświatowych i medycznych
  • organizowanie i prowadzenie działalności zdrowotnej i profilaktycznej z udziałem innych podmiotów
  • organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, kursów, zjazdów i spotkań
  • organizowanie systematycznego kształcenia kadr medycznych, wolontariuszy i działaczy charytatywnych
  • wydawanie materiałów szkoleniowych
  • promocję i organizację wolontariatu
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  • wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu
W strukturach Centrum funkcjonuje Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Bytomiu
Wspierają Nas