Aktualności - wznowienie odwiedzin

Niniejszym zawiadamiam, że możliwość odwiedzania pacjentów będzie do 13.01.2022 r.

Szanowni Państwo,
od dnia 3.01.2022 wznowimy dla Państwa możliwość odwiedzin naszych podopiecznych. Wznowienie ma charakter warunkowy. 
 Odwiedziny będą się odbywały codziennie w godzinach od 15.00 do 17.00

Zasady odwiedzin są zróżnicowane w zależności od tego czy osoba odwiedzająca jest osobą zaszczepioną przeciw Covid- 19 lub jest ozdrowieńcem.

Na potrzeby niniejszych rekomendacji przyjmuje się, że:

1. Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID

2. Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby;

Zasady odwiedzin pacjentów w Centrum Pomocy pw. Ducha Św. w Bytomiu.

  1. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać max. dwie osoby
  2. Przed wejściem do budynku Centrum pracownik do tego wyznaczony zweryfikuje dokumenty świadczące o zaszczepieniu
  3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) co jest weryfikowane przez pracownika do tego wyznaczonego
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego zdezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego preparatem udostępnionym przez Centrum
  5. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
  6. W obecności pracownika osoba odwiedzająca jest zobowiązana do założenia rekomendowanego ubioru ochronnego
  7. Dzieciom do lat 16 zabrania się odwiedzania pacj. Centrum

 

Dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców legitymujących się odpowiednim dokumentem konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

Dla osób nie spełniających ww. wymogów konieczne jest stosowanie wzmożonego reżimu sanitarnego czyli ubranie fartucha ochronnego , rękawiczek jednorazowych oraz maseczki zasłaniającej usta i nos. (zakupionych w Centrum) - w cenie 7 zł.

 

8. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w Centrum podczas trwania odwiedzin – pod rygorem zakazu odwiedzin.
Osoby, które zdejmą maskę podczas odwiedzin nie zostaną więcej wpuszczone na teren Centrum !

9. Po zakończeniu wizyty osoba odwiedzająca przed wyjściem, przy pomocy pracownika do tego wyznaczonego zdejmuje środki ochrony indywidualnej i wyrzuca do odpowiednio oznakowanych pojemników
Wspierają Nas