O nas

Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego zostało powołane dekretem Przełożonej Generalnej z dnia 27.02.2013 roku na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zadania Centrum wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym , chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.

Centrum realizuje swoje cele poprzez:

 • dostępność do świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności leczniczej
 • organizację i prowadzenie różnego rodzaju placówek charytatywno – opiekuńczych, oświatowych i medycznych
 • organizowanie i prowadzenie działalności zdrowotnej i profilaktycznej z udziałem innych podmiotów
 • organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, kursów, zjazdów i spotkań
 • organizowanie systematycznego kształcenia kadr medycznych, wolontariuszy i działaczy charytatywnych
 • wydawanie materiałów szkoleniowych
 • promocję i organizację wolontariatu
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
 • wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu
W strukturach Centrum funkcjonuje Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Bytomiu
Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego, ul. Krakowska 30, 41-902 Bytom, NIP: 6263013428, REGON: 243398603.

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Sebastian Rusinek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail - iod@komsys.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
 2. realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe a w pozostałym dobrowolne.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
 2. realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, towarzystwa ubezpieczeniowe jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wspierają Nas